9 czerwca 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta przewiduje m.in., że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich:

w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, a prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy;

w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną RP podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem, a niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma;

w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym (nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu), a datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym.
Ta wywołująca liczne kontrowersje nowelizacja będzie przedmiotem rozważań i dyskusji podejmowanych przez grono wybitnych prelegentów na OKN "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle zmian ustrojowych i procesowych", która odbędzie się on-line dnia 18.06.2021 r.
Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tej debacie.

Katowice, dnia 24 maja 2021 r.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w organizowanej przez Zespół Badawczy Prawa Procesowego Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundację Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego „Facultas Iuridica”

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

"Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle ostatnich zmian ustrojowych i procesowych".

Konferencja odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. on-line na platformie Microsoft Teams.

Szczegółowy program Konferencji oraz lista prelegentów dostępne są na stronie internetowej Konferencji www.konferencjakpc.pl w zakładce „Program Konferencji”.

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie formularza dostępnego pod adresem: https://www.formularze.us.edu.pl/konferencjakpc do dnia 13 czerwca 2021 r. oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 150,00 zł netto. Informacje  niezbędne do dokonania płatności dostępne są na stronie internetowej Konferencji w zakładce „Rejestracja”. Szczegóły organizacyjne, w tym link do udziału w Konferencji, zostaną przesłane przez Organizatorów po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres wskazany podczas rejestracji.

Pytania dotyczące przebiegu i warunków uczestnictwa w Konferencji prosimy kierować do Organizatorów na adres: konferencjakpc.wpia@us.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

r.pr. dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ

SSO dr hab. Krystian Markiewicz, prof. UŚ

Kierownik Zespołu Badawczego Prawa Procesowego Cywilnego WPiA UŚ

Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich

„Iustitia”