Prezydent podpisał nowelizację przepisów procedury cywilnej dotyczącą składu sądu, wymogów formalnych pism procesowych oraz doręczeń

9 czerwca 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta przewiduje m.in., że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich:

w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, a prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy;

w pierwszym piśmie procesowym wnoszonym przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną RP podaje się adres poczty elektronicznej i numer telefonu przeznaczone do kontaktu z sądem, a niewykonanie tego obowiązku stanowi brak formalny pisma;

w braku możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, sąd doręcza adwokatowi, radcy prawnemu, rzecznikowi patentowemu lub Prokuratorii Generalnej RP pisma sądowe poprzez umieszczenie ich treści w portalu informacyjnym (nie dotyczy to pism, które podlegają doręczeniu wraz z odpisami pism procesowych stron lub innymi dokumentami niepochodzącymi od sądu), a datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu informacyjnym.
Ta wywołująca liczne kontrowersje nowelizacja będzie przedmiotem rozważań i dyskusji podejmowanych przez grono wybitnych prelegentów na OKN "Próba zapewnienia prawa do sądu w sprawach cywilnych w świetle zmian ustrojowych i procesowych", która odbędzie się on-line dnia 18.06.2021 r.
Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w tej debacie.